Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Category Archives: Актуално

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Район „Вл. Варненчик”

 

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 521/17.11.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ I-31010,31011, XVI-31013,31038,31039, XII-31018, II-112, XV-169,6040,6041,6045, XIV-6038,6039, XI-328,6038, III-„за парк“, VIII-„за парк“, XVII-„тр.п.“, XXXIII-145 (в обхват ПИ 10135.4508.87, 10135.4508.110, 10135.4508.111, 10135.4508.112, 10135.4508.113, 10135.4508.119, 10135.4508.121, 10135.4508.122, 10135.4508.123, 10135.4508.136, 10135.4508.137, 10135.4508.143, 10135.4508.144, 10135.4508.175, 10135.4508.181, 10135.4508.187, 10135.4508.246, 10135.4508.299, 10135.4508.344, 10135.4508.345, 10135.4508.352, 10135.4508.353, 10135.4508.354, 10135.4508.355, 10135.4508.356, 10135.4508.357), кв.5 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна – Район „Вл. Варненчик”

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 473/11.10.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХIV-1141 (ПИ 10135.4501.1147) в кв. 26 от Предварителен проект на ПУП-ПРЗ на кв.26 по плана на СО „Ментеше“, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, приет с протокол № 21/21.07.2020 г., т. 63 на ЕСУТ.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 474/11.10.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ ХVI-„за парк“ (ПИ 10135.4508.104), кв.7 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

 

 

ОТ 01 ДО 30 НОЕМВРИ 2022Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛОГОДИШНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ /ПАВИЛИОНИ/, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОБЩИНКИ ТЕРЕН /чл.48, ал.1 от НУРППО по смисъла на чл.56 от ЗУТ/ ЗА СЛЕДВАЩАТА 2023Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ, ФОРМУЛЯР БСИД-06, СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОНА. СЪЩОТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ МЕНЮ: „АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“, РАЗДЕЛ: УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“, НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНА.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА АКТУАЛНА СНИМКА НА ОБЕКТА.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 02.10.2022 година, избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 13.10.2022 г. от 10,00 ч. в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса) ще започне изплащане в брой на възнагражденията на членовете на СИК;

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работното време на касата е от 09,00 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч. в следващите работни дни;

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите ще бъдат преведени на 12.10.2022 г.

ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX-32,533, кв.3 по плана на ПЗ Планова

ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX-32,533, кв.3 по плана на ПЗ Планова

ПРЕБРОЯВАНЕ

преброяване

Акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Уважаеми съкварталци,

 

Уведомяваме Ви, че на 30 септември (петък) ще се проведе поредната акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Район „Владислав Варненчик“. Кампанията на община Варна е в дните от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. За целта ще бъдат разположени мобилни събирателни пунктове в морската столица.

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

– съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);

– лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

– домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

– мастила и замърсени опаковки;

– фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

В Район „Владислав Варненчик“ в петък – 30 септември от 13,45 до 17,30 ч. на паркинга срещу „Супермаркет 5“ до бл. 302 отново ще бъде разположен мобилен събирателен пункт. За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и за ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на опасните отпадъци.

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:   

28.09.2022 г. (сряда)

– от 9 до 12,45 ч., район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркингът на ул. „Цар Асен“;

– от 13,45 до 17,30 ч., район „Приморски“, кв. Виница;

 29.09.2022 г. (четвъртък)

– от 9 до 12,45 ч., район Аспарухово, пазарът на ул. „Моряшка“;

– от 13,45 до 17,30 ч., район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“;

30.09.2022 г. (петък)

– от 9 до 12,45 ч. район „Младост“, паркингът до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138;

– от 13,45 до 17,30 ч. район „Владислав Варненчик“, паркингът до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

 

Николай Костадинов

Кмет на Район “Вл. Варненчик”

Информация относно дървесината, която се използва за битово отопление

ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 6, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ:

 • Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:
  1. да е суха*;
  2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
  3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
  4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.
 • Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.
 • Продавачът на дървесина за битово отопление задължително информира купувача към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажбата;
 • Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина, съгласно Приложение към чл. 6, ал. 3 от Наредбата, са както следва: 
Вид на
дървесината
Размери
на дървесината
Период в месеци
твърди
широколистни
меки
широколистни
иглолистни
Обла небелена дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 14 12 12
дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 12 11 10
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 13 12 11
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 10 9 8
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см 7,5 7 7
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см 6 5,5 5
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см 5 4,5 4
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см 3,5 3,5 3,5
Цепена
или
фасони-
рана
дължина над 2 м 8 7,5 7,5
дължина от 1 до 2 м 6,5 5,5 5
дължина от 0,4 до 1 м 4,5 3,5 3
дължина до 0,4 м 3 3 2,5

*„Суха дървесина“ е дървесина с абсолютна влажност не повече от 30 %. (съгласно § 1 от Наредбата)

 • Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово топление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват (съгласно чл. 8 от Наредбата).

ИЗБОРИ

РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 17.09.2022 Г., РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЛУЖБА „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ЕСГРАОН“, СТАЯ № 4 (ЗАПАДНО КРИЛО), ЩЕ РАБОТИ ОТ 08:30 Ч.  ДО 17:30 Ч. ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯТЩ АДРЕС,  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ  ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО.

 

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Тестова машина за гласуване за изборите за Народно събрание

Уважаеми съграждани,

От днес – 13.09.2022 г. в западнато крило на Район „Владислав Варненчик“ е разположена тестова машина за гласуване за изборите за Народно събрание, които ще се проведат на 02.10.2022 г. Желаещите да се запознаят с работата на устройството и практически начина на гласуване може да го направят всеки делничен ден от 8:30 – 17:00, както и в съботите от 8:30 до 14:30 .

 

!