Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ Варна

Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец – 1 Веолия Енерджи Варна“ за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на отоплителна централа, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.73.619, урбанизирана територия, с НТП „За топлоенергийно производство“, ПЗ „Планова“, бул. „Янош Хуняди“ №5, гр. Варна, с възложител „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ Варна“ ЕАД, гр. Варна

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 18.10.2019г. (публикувано на 17.10.2019г.)

 

 

 

!