Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от Д. Юдов

Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за: „Изграждане на шоуруми за строителни изделия, складови помещения, офиси и паркинги за моторни превозни средства, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.453, урбанизирана територия, с НТП „нива“, ЗПЗ, Район „Вл. Варненчик“ гр. Варна, с възложител Д. Юдов, гр. Варна

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 16.11.2019г. (публикувано на 15.11.2019г.)

 

 

 

!