Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8 ЕООД

Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за: „Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци“ с включване на нови дейности, по:

  • сортиране и рязане на отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки;
  • разглобяване на ИУЕЕО с неопасен характер;
  • увеличаване количествата на ОЧЦМ, ИУЕЕО, метални опаковки и смесени опаковки, в ПИ с идентификатор 10135.73.542, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 677 кв.м., Промишлена зона „Планова“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8“ ЕООД.

 

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 20.12.2019г. (публикувано на 19.12.2019г.)

 

 

 

!