Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Oбява ЕВРОТЕКС ООД

O Б Я В А

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за дейности по временно съхранение, подготовка за повторна употреба на дрехи втора употреба, балиране/ уплътняване на отпадъци от облекла и текстил“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4510.802, ЗПЗ, гр. Варна, район „Владислав Варненчик.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.1, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 17.04.2021 г. (публикувано на 16.04.2021 г.)

 

 

 

 

 

!