Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Oбява по чл.6, ал10 от НУРИОВОС за ИП от ВАРНА СКРАП ЕООД

ОБЯВА

 

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за  „Извършване на дейности по събиране и временно съхраняване на :отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) до 3000т/г, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) до 1000 т/г, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) до 1000 т/г, хартия и картон до 1000 т/г и пластмаси до 1500 т/г на съществуваща и действаща площадка за дейности с ОЧЦМ“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4504.526, представляващ УПИ І-526 по плана на І-ви м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна“  с Възложител:  „ВАРНА СКРАП“ ЕООД.

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването.

!