УТ-51 Изплащане на обезщетение за земя по §4ж и §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ

 

Услуга:

  • УТ-51 Изплащане на обезщетение за земя по §4ж и §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ

Изплащане на обезщетение за земя по §4ж и §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ

На основание на:

  • ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Копие от Решение на Поземлена комисия – гр. Варна
  3. Влязла в сила Заповед /§4з от ПЗР на ЗСПЗЗ – (предоставя се служебно)
  4. Актуално удостоверение за наследници – (предоставя се служебно)

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне: