Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Category Archives: Актуално

Изплащане на възнагражденията на членовете на СИК в Район „Вл. Варненчик“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК в Район „Вл. Варненчик“

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 02-ри Април 2023 г. избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 11.04.2023 г. от 09,00 ч. започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса);

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено за целта лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работно време на касата в останалите дни е от 08,30 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите ще бъдат преведени на 10.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ МОБИЛЕН ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЪЛ ОТ УПОТРЕБА ТЕКСТИЛ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълняваната от „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, съвместно с „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД дейност по проект “Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ще бъде позициониран мобилен пункт за събиране на излязъл от употреба текстил от домакинствата на 22.04.2023 г. (събота), на адрес Район „Вл. Варненчик“ – паркинга пред бл.20, до бариерата на пазара в часовия интервал от 10:00 ч. до 13:00 ч.

      Графикът е оповестен и на сайта на проекта – http://lifefortextilewaste.bg/

 

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 02 април 2023 г., уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии на територията на Район „Владислав Варненчик“, че на 30.03.2023 г. (четвъртък) представители на Районната избирателна комисия – Варна ще проведат присъствено обучение в Народно Читалище „П. Р. Славейков 1928“ – гр.Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, от 18.00 часа.

РАБОТНО ВРЕМЕ В СЪБОТА 25-ти март

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г., дежурен екип в Район „Владислав Варненчик“ ще работи извънредно в събота -25-ти март, от 8.30 ч. до 17.00 ч.

До 25.03.2023 г. вкл. избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да подаде в районната администрация заявление за отстраняването им (Приложение №17-НС от изборните книжа).

График за получаване на изборни книжа и материали от СИК на 01 04 2023

График за получаване на изборни книжа и материали от СИК на 01 04 2023

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА 18.03.2023

РАБОТНО ВРЕМЕ

Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.,

дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота -18-и март, от 8.30 ч. до 17.00 ч.

 

На тази дата изтича крайния срок за подаване на:

– заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;

– заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;

– заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Здравейте,
във връзка с обучение на СИК за работа с машини за гласуване на предстоящите избори, насрочени на 2 април 2023 г., Ви информираме че е осигурено онлайн обучение от страна на “Сиела Норма”. Обученията ще се реализират през платформата Microsoft Teams ( прилагаме инструкция за работа).  Договорени са следните алтернативни дати:

  • 23 март 2023 г. (четвъртък)от 19:00 ч.
  • 24 март 2023 г. (петък)от 19:00 ч.
  • 25 март 2023 г. (събота)от 10:00 ч.
  • 26 март 2023 г. (неделя)от 10:00 ч.

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс

„ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ“ НА 25.03.2023 г. (събота)

„ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ“

НА 25.03.2023 г. (събота)

            Районната администрация приканва обществени организации, фирми, домоуправители, собственици и наематели на търговски и строителни обекти и всички притежатели на жилищни, нежилищни и земеделски имоти, намиращи се на територията на Район „Вл. Варненчик”, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района. Във връзка с това  всички граждани, проявили желание да участват в кампанията, могат да получат  ръкавици и торби за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 20.03.2023 г. -24.03.2023 г., в сградата на Район „Вл. Варненчик”, стая 103 „Екологичен контрол” .

тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488

На 25 март по въпроси, отнасящи се за почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!

                                                 

                                        Николай Костадинов

                                                                                    Кмет на Район „Вл. Варненчик“

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересованите лица, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/2024 година.

СЪОБЩЕНИЕ

Район „Вл. Варненчик“ съобщава на заинтересованите лица, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/2024 година, че в срок до 31 март 2023 г., следва да подадат заявление в деловодството на администрацията (стая 1).

Право да закупят дърва за огрев имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес на територията на Район „Вл. Варненчик“, които са включени в списък, изготвен от кмета на Района. Допустимото количество дървесина за закупуване от едно домакинство е до 10(десет) куб. м. Цената на кубичен метър е 70.00 (седемдесет) лева без ДДС и без транспорт.

Съгласно § 1, т. 52 от Закона за горите “ДОМАКИНСТВО” са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и задоволяване на други потребности.

Заинтересованите могат да подадат заявление по образец.

Собствениците на домашни любимци в сграда в режим на етажна собственост са длъжни да ги регистрират при управителя на етажната собственост

Собствениците на домашни любимци в сграда в режим на етажна собственост са длъжни да ги регистрират при управителя на етажната собственост

Район „Вл. Варненчик“ – Община Варна уведомява всички собственици, ползватели и обитатели на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, които притежават или са взели за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, за задължението им да ги впишат в книгата на етажната собственост (ЕС), при управителя на ЕС.

Съгласно разпоредбите на чл.23, ал.1, т.9 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), управителят на ЕС предоставя информация за вписаните в книгата на ЕС животни, на районната администрация в 30дневен срок от вписването.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.3 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Варна, управителят на ЕС, съответно председателят на управителния съвет в срок до 30.04. всяка година, изготвя отчет за отглежданите домашни любимци (кучета и котки) и го представя в районната администрация.

За неизпълнение на задълженията си по ЗУЕС, управителите на сгради в режим на ЕС носят административно наказателна отговорност, като се наказват с глоба от 300 до 1000 лв.

За информация – Район „Вл. Варненчик“, отдел „Обществен ред и контрол“, тел. 052/ 57 57 23.

!