Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Защита на личните данни

         Длъжностно лице по защита на личните данни

         ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

          Във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задачи от обществен интерес.

          КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Име, ЕГН (дата на раждане), постоянен и/или настоящ адрес, телефон, електронен адрес, данни по лична карта или паспортни данни; IP (интернет протокол) – записва се при посещение на електронната страница на администрацията и се съхранява от договорен партньор; данни за здравословното състояние; данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно. Администрацията обработва чувствителни данни, само доколкото това е необходимо за изпълнение на законоустановените права и задължения.

           КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

          Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

         ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

          Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни, изрично указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство. Съобщаваме и обясняваме на гражданите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие със законодателството.

Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

         КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

          В повечето случаи получаваме информация директно от субектите на данни, когато те попълват искания, заявления, жалби, контактната форма на електронната страница, ФБ страницата, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на районната администрация.

         ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

          При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от Район „Владислав Варненчик”, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

         КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

          Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.      

         ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

          Можете да се свържете с нас, за да упражните своите права.

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

– Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

– Достъп до собствените си лични данни;

– Коригиране (ако данните са неточни);

– Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) * ;

– Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

– Преносимост на личните данни между отделните администратори;

– Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

– Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

– Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

– Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, включително кординатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;

– Целите и правното основание за обработването;

– Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

– Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);

– Срока на съхранение на личните данни;

– Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);

– Информация за всички права, които субектът на данни има;

– Правото на жалба до надзорния орган.

Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви отговорим в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен, за което ще бъдете незабавно уведомени.

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, които районната администрация предприема, при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), администрацията има право, по свое усмотрение да откаже да изпълни искането или да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

 

* Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

–      личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 

–      субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и няма друго правно основание за обработването;

 

–      субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679;

 

–      личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 

–      личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

 

–      личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

 

!