Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Механизъм „Лична помощ“

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

ИНФОРМАЦИЯ

„ЛИЧНАТА ПОМОЩ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществения живот, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения на правоимащите лица. Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ, Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в Механизма за лична помощ и Закон за хората с увреждания.

 

Лицата, които имат право да бъдат включени в Механизма Лична помощ по реда на Закона за личната помощ, са:

– човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

– дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

 

Необходими документи за включване на ползватели в Механизма Лична помощ по Закона за лична помощ:

1. Заявление – декларация /по образец/;

2. Направление за включване в Механизма Лична помощ с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“- оригинал;

3. Документ за самоличност /за справка/, както и други документи при необходимост;

Горецитираните документи се подават лично или чрез упълномощено от него лице до Кмета на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна.

 

Лицата, желаещи да бъдат назначени като асистенти за предоставяне на механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да отговарят на следните изисквания:

1. Да не са поставени под запрещение;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

3. Да не са налагани мерки за защита като извършител на домашно насилие по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ;

Необходими документи за заемане на длъжността:

1. Заявление – декларация /по образец/;

2. Автобиография;

3. Медицински документ за постъпване на работа;

4. Декларация, че няма сключен трудов договор /по образец/, или копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент вече работи;

5. Декларация, че спрямо него не са налагани ограничителни мерки за защита като извършител на домашно насилие по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ /по образец/;

6. Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такива.

7. Удостоверение за банкова сметка;

8. Документ, удостоверяващ наличието на трудов стаж;

С кандидатите за асистенти, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността, се провежда събеседване. Изпълнението на трудовия договор започва от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на документи, ако са подадени до 25-то число и всички проверки за наличие/липса на двойно финансиране са извършени до края на същия месец.

 

Кандидатите за включване в механизма лична помощ и кандидатите за асистенти могат да подават горепосочените документи в Център за административно обслужване и услуги на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.

 

За допълнителна информация: тел. 052/57 57 34.

 

Образци на заявленията може да получите в Центъра за административно обслужване и услуги в Район „Владислав Варненчик“ , гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 302, вх. 17, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа или да изтеглите от електронната страница на Района, както следва: www.vladislavovo.bg

!