Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Етажна собственост

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ, И СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДИ ИЛИ ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” – ОБЩИНА ВАРНА

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “ВЛ.ВАРНЕНЧИК”

КРАЙНИ СРОКОВЕ ПРИ УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ ПО ИНВЕСТИЦИЯ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДЕН ФОНД“ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (НПВУ)

 

!