Приемане на екзекутивна документация /сгради/

Услуга:

 • Приемане на екзекутивна документация /сгради/

До одобряване на кадастралните планове и кадастралните регистри (разписните списъци) към тях, скиците на недвижимите имоти се издават и поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти.

На основание на:

 • чл.175, ал. 1, ал.2 от ЗУТ и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие от разрешението за строеж
 3. Два броя заверена екзекутивна документация от инвестиционния проект, а именно:
  Част Архитектура Част Озеленяване Част ОВК
  Част СК Част Геодезия Част ВОД
  Част ЕЛ. Част Геология Част Пътна
  Част ВиК Част Енергийна ефективност Част Технология
  Част ПБЗ Част Пожарна безопасност Част ПУСО
 4. Копие от Констативен акт (обр. 3) за установяване  състоянието на строежа
 5. Копие от Акт (обр. 14) за приемане на конструкцията.

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)820856
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • 7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.