Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация /инженерна инфраструктура/

 

Услуга:

 • Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация /инженерна инфраструктура/.

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация /инженерна инфраструктура/

На основание на:

 • Закон за устройство на територията -чл.175, ал.2

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за отстъпено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 3. Три комплекта екзекутивна документация (два оригинални и едно копие, заверено за вярност от възложителя):
  а/ част В и К…………бр. e/ част ПБЗ…………бр. к/ част Oзеленяване ………… бр.
  б/ част Електро…………бр. ж/ част ВОД…………бр. л/ част Архитектура ………бр.
  в/ част ОВК…………бр. з/ част Геодезия…………бр. м/ част Пож. безопасност……бр.
  г/ част Пътна …………бр. и/ част Геология………бр. н/ част Ен. ефективност………бр.
  д/ част СК…………бр. й/ част ПУСО……… бр. о/ други………… бр.
 4. Заверен протокол за строителна линия
 5. Разрешение за строеж № ………./ …………………………….. г. – (прилага се служебно).

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • 14 дни 7 дни

За обикновена услуга

За бърза услуга