УТ-44 Издаване на протокол за извършване на оценка на земя (за разликата над 600 м2)

 

Услуга:

 • УТ-44 Издаване на протокол за извършване на оценка на земя (за разликата над 600 м2)

Издаване на протокол за извършване на оценка на земя (за разликата над 600 м2)

На основание на:

 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост (нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)
 3. Оценителен протокол
 4. Банкови бордера
 5. Копие от скица от СГКК
 6. Данъчна оценка на имота – (предоставя се служебно)
 7. Оценка от независим оценител
 8. Съдебно решение
 9. Пълномощно – (ако е нобходимо)

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • 30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.