Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ДО СЕЗГИН ****** АДЕМОВ И ДО ИСУФ ******* ХАСАНОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СЕЗГИН ****** АДЕМОВ

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ. 401 вх.* ет.* ап.*

ГР. ВАРНА 9023

 

ДО

ИСУФ ******* ХАСАНОВ

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ. 401 вх.* ет.* ап.*

ГР. ВАРНА 9023

 

Във връзка с преписка с рег. №РД21012544ВЛ/21.06.2021г. и Заповед №0146/20.01.2023г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.32 вх.* ет.* ап.*, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.

 

Приложение: Прикачен файл Заповед №0146/20.01.2023г. на кмета на Община Варна.

!