Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ОБЯВА във връзка с уведомление за ИП от ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ Варна

ОБЯВА

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец – 1 Веолия Енерджи Варна“ за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на отоплителна централа, в поземлен имот с идентификатор 10135.73.619, ПЗ „Планова“, бул .“Янош Хуняди“ №5, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ Варна“ ЕАД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.08.2019г.  (публикувано на 12.08.2019 г.)

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването.

!