Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, относно ИП от НОВЕЛ ООД във връзка с чл.4 от НУРИОВОС

 

Уведомление за ИП от НОВЕЛ ООД във връзка с чл.4 от НУРИОВОС

 

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на мострена зала с офисна част и производствено-складова дейност“ в ПИ с идентификатор 10135.4024.111 по КККР за територията на административен район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „НОВЕЛ“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“ и в стая 103 на хартиен носител, считано от 30.09.2022 г.  (публикувано на 29.09.2022 г.).

 

 

!