Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ ООД

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сортировъчен център за дрехи втора употреба и текстилни отпадъци, и производствено- складови помещения“, в ПИ с идентификатор 10135.4507.288 по КККР на гр. Варна, находящ се в местност „Узун Давлам“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 16.02.2021 г.  (публикувано на 15.02.2021 г.).

 

!