Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ОБЯВА за ИП от КЕЙБЪЛ ТЕХ ООД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

ОБЯВА

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова смесена сграда за жилищно строителство, обществено обслужване и търговско-складова дейност“, в УПИ VIII-74, кв. 1 /идентичен с ПИ 10135.4019.74/ и ПУР от о.т. 1100 до о.т. 1114 в ново урбанизирана устройствена зона „Жм“, по плана на местност „Терасите“, район „Владислав Варненчик“, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.06.2019г.  (публикувано на 03.06.2019 г.)

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването.

 

!