Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 за ИП от ЕВРОТЕКС ООД

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за временно съхранение, подготовка за повторна употреба на дрехи втора употреба, балиране/уплътняване на отпадъци от облекла и текстил“, в ПИ с идентификатор 10135.4510.802, ЗПЗ, гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“, с възложител  „ЕВРОТЕКС“ ЕООД,.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 17.03.2021 г.  (публикувано на 16.03.2021 г.)

 

 

 

!