Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 Николай Цветков

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на общежитие“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4024.82, м. „Боклук тарла“, Район „Вл. Варненчик“, с възложител  Николай Цветков.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 24.03.2021г.  (публикувано на 23.03.2021г.)

 

 

 

!