Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 ОДИСЕЙ 41 ООД

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за изменение на инвестиционно предложение в „Център за разкомплектоване на ИУМПС“, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.4510.732, ЗПЗ, бул. „Вл. Варненчик“ №281, с възложител  „ОДИСЕЙ 41“ ООД.

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 06.02.2021г.  (публикувано на 05.02.2021г.)

 

 

!