Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 относно ПИ с идентификатор 10135.73.164.6

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение свързано „Промяна предназначение и реконструкция на етаж от административна сграда в медицински център“, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.73.164.6, Район „Вл. Варненчик“ гр. Варна,  с възложители  Стефан Кисьов, Кателия Александров и Емил Ковачев. район „Владислав Варненчик“,

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 13.01.2021г.  (публикувано на 12.01.2021г.)

!