Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ПУП – ПРЗ III микрорайон

Уважаеми съграждани,

Напомняме  Ви, че изтича едномесечният срок (чл.128, ал.5 от ЗУТ), от обнародването в Държавен вестник  на изработения по инициатива на собственици на имоти, Предварителен проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за преструктуриране на ж.к.”Вл. Варненчик” III м.р., гр. Варна, обнародван в Държавен вестник (брой 46 от 09 юни 2017 г. ( стр.21)).
Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до Община Варна, чрез Район „Вл.Варненчик“  (в Информационен център).
Още веднъж приканваме всички заинтересовани,  да се запознаят с проекта на ПУП-ПРЗ, който ни е предоставен от фирмата изпълнител – „ЕСТЕРО“ ЕООД. Планът е изложен за разглеждане в сградата на районната администрация, на интернет страницата на Района, както и на други обществени места в III м.р.
Хронология на случилото се до момента:
1. Изработване на ПУП – ПРЗ за преструктуриране на ж.к.”Вл. Варненчик” III м.р. е разрешено с Решение № 2107-14 от Протокол № 40/30.03.2015 г. на Общински съвет-Варна по инициатива на собственици на реституирани имоти на територията на Трети микрорайон.
2. Проектът е възложен за изработване от собственици на реституирани имоти. Обхвата на разработката е за територията между бул.“Св.Елена“ – ул.“Янко Мустаков“ – бул.“Константин и Фружин“. Изпълнител е „ЕСТЕРО“ ЕООД-гр.София, представлявано от арх.Георги Даскалов.
3. Планът е разгледан предварително от Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при Община Варна, във връзка с чл.128, ал.8 от ЗУТ.
4. На 20.09.2016г. и 30.05.2017 г. са проведени обществени обсъждания на Предварителен проект на ПУП-ПРЗ за преструктуриране на ж.к.”Вл. Варненчик” III микрорайон, за които със съобщения в сградата и електронната страница на Района, по жилищните входове на блоковете, в местен и национален вестник са уведомени гражданите. На обсъжданията са водени писмени протоколи, а на 20.06.2017 г.,  по покана на Кмета на Район „Вл. Варненчик” бяха запознати с Проекта и бяха изслушани присъстващите домоуправители и жители от  IIIм.р.

Хронология на предстоящи процедури по ЗУТ преди одобряване на ПУП:
В едномесечен срок след изтичане на сроковете по чл.128, ал.5 от ЗУТ (считано от 09.06.2017г.) проектът заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, както и протокола от общественото обсъждане се разглеждат от експертен съвет към Община Варна.
По уважени възражения проектът се преработва и отново се обявява.
Ако експертният съвет приеме проекта, ПУП-ПРЗ се внася за разглеждане от ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“ към Общински съвет-Варна, след което ПУП може да бъде предложен за одобряване от Общински съвет-Варна.
Ако Общински съвет-Варна одобри ПУП-ПРЗ, Решението му се обнародва в ДВ и може да бъде обжалвано в 30-дневен срок пред Административен съд-Варна.

 

Техническо задание за изработване на ПУП за III-ти мр.:

  1. Стр.1
  2. Стр.2
  3. Стр.3
  4. Стр.4
  5. Стр.5

 

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че изработеният по инициатива на собственици на имоти,  Предварителен проект на  Подробен  устройствен  план-план  за  регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за преструктуриране на  ж.к.”Вл. Варненчик” III  м.р.,  гр.  Варна е обнародван в Държавен вестник брой 46 от 09 юни 2017г. ( стр.21).

В едномесечен срок (чл.128, ал.5 от ЗУТ) от обнародването в ДВ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до Община Варна, чрез Район „Вл.Варненчик“ (в информационния център).

Приканваме всички заинтересувани да се запознаят с проекта на ПУП-ПРЗ, който ни е предоставен от фирмата изпълнител – „ЕСТЕРО“ ЕООД. Планът е изложен за разглеждане в сградата на районната администрация, на интернет страницата на Района, както и на други обществени места в III м.р..

Хронология на случилото се до момента:

  1. Изработване на ПУП – ПРЗ за преструктуриране на ж.к.”Вл. Варненчик” III м.р. е разрешено с Решение № 2107-14 от Протокол № 40/30.03.2015г. на Общински съвет-Варна по инициатива на собственици на реституирани имоти на територията на Трети микрорайон.
  2. Проектът е възложен за изработване от собственици на реституирани имоти. Обхвата на разработката е за територията между бул.“Св.Елена“ – ул.“Янко Мустаков“ – бул.“Константин и Фружин“. Изпълнител е „ЕСТЕРО“ ЕООД-гр.София, представлявано от арх.Георги Даскалов.
  3. Планът е разгледан предварително от Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при Община Варна, във връзка с чл.128, ал.8 от ЗУТ.
  4. На 20.09.2016г. и 30.05.2017г. са проведени обществени обсъждания на Предварителен проект на ПУП-ПРЗ  за преструктуриране на  ж.к.”Вл. Варненчик” III  микрорайон, за които със съобщения в сградата и електронната страница на Района, по жилищните входове на блоковете, в местен и национален вестник са уведомени гражданите.  На обсъжданията са водени писмени протоколи.

 

Хронология на предстоящи процедури по ЗУТ преди одобряване на ПУП:

В едномесечен срок след изтичане на сроковете по чл.128, ал.5 от ЗУТ (считано от 09.06.2017г.) проектът заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, както и протокола от общественото обсъждане се разглеждат от експертен съвет към Община Варна.

По уважени възражения проектът се преработва и отново се обявява.

Ако експертният съвет приеме проекта, ПУП-ПРЗ се внася за разглеждане от ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“ към Общински съвет-Варна, след което ПУП може да бъде предложен за одобряване от Общински съвет-Варна.

Ако Общински съвет-Варна одобри ПУП-ПРЗ, Решението му се обнародва в ДВ и може да бъде обжалвано в 30-дневен срок  пред Административен съд-Варна.

!