Съобщение – Амата ООД трафопост в УПИ XLV -818 кв. 34 ЗПЗ

 

  ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

  ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА: „ТРАФОПОСТ – ТИП БКТП 20/0,4КV“ В УПИ ХLV818, КВ. 34 ПО ПЛАНА НА ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК, ГР. ВАРНА (ИДЕНТИФИКАТОР НА ИМОТА №10135.4510.1028).

 

С настоящото съобщение на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, Район „Вл. Варненчик“, Община Варна съобщава на собствениците на имот УПИ ХХVI – 1058, кв. 34 (идентификатор №10135.4510.1058) по плана на Западна промишлена зона, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, че е издадена виза за проектиране №02/23.01.2020 г. на Главен архитект на Община Варна.

В 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересуваните лица могат да прегледат визата на етаж 4-ти, стая 402, бл. 302, вх. 17, ж. к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна и да направят писмени възражения по реда на глава Х, раздел ІІ на АПК с подаване на възражение в два екземпляра чрез Район „Вл. Варненчик” до Административен съд – Варна.

Тел. за справка – 052/820 852 – инж. Д. Алексиева

           

 

Настоящото съобщение се постави на таблото за обявления и публикувано на  интернет страницата на Район “Вл. Варненчик” на 05.02.2020 г. и с това удостоверяваме, че адресатите са уведомени по реда на §4, ал.2 от ДР към ЗУТ.