Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Oбява във връзка с чл. 6 от НУРИОВОС за ИП от Флуида ООД

Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение  (ИП) свързано с „Изграждане на шоурум и склад за съхранение и ремонтна дейност на помпено оборудване“, в ПИ с идентификатор 10135.4510.451, ЗПЗ, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ФЛУИДА“ ООД.

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.1, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 03.11.2020г. (публикувано на 02.11.2020г.)

!