Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Oбява във връзка с чл.6 от НУРИОВОС за ИП от МЕТАЛ АД

Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно реализацията на инвестиционно предложение за: „Монтиране на нова леярска машина тип „студена камера“ за леене на алуминиеви сплави под налягане в цех „Леярна и Шлайф“ в Пи с идентификатор 10135.4510.1035, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, площ 65075 кв. м., находящ се в ЗПЗ , с възложител „МЕТАЛ“ АД.

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 21.08.2019г. (публикувано на 20.08.2019г.)

 

 

 

!