Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Aдминстрация

I. Дирекция „Обща администрация“ включва следните функционални направления

 • „Гражданско състояние“ и ЕСГРАОН
 • „Деловодство“
 • „Архив“
 • „Правни дейности“
 • „Счетоводни дейности“

II. Дирекция „Бюджет и социално-икономически дейности“ включва следните функционални направления

 • „Търговска и рекламна дейност“
 • „Собственост и жилищна политика“
 • „Бюджетни дейности“
 • „Човешки ресурси“
 • „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“
 • „Превантивна дейност и програми“
 • “Обучение, квалификация и ефективност на труда”
 • “Контрол по чистотата на общинските участъци”

III. Дирекция „Устройство на територията, обществен ред и контрол“, към която са обособени два отдела

 1. Отдел „Устройство на територията“ със следните функционални направления
 • Главен инженер
 • „Инженерна инфраструктура“
 • „Процедиране на ПУП-ове“
 • „Участъков техник“
 • „Регистрация на строежи“
 • „Поземлена реформа“
 • „Геодезия“
 1. Отдел „Обществен ред и контрол“ със следните функционални направления
 • „Контрол по озеленяване“
 • „Екологичен контрол“
 • „Контрол по строителството“
 • „Контролни дейности“
 • „Контрол бюджетни приходи“
!