Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Район „Владислав Варненчик” се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58 в от Закона за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – по-долу “Директивата” (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1).

WCAG 2.1 представлява серия от насоки как съдържанието на страниците да бъде направено по-достъпно за хора със специални потребности. Изпълнението им ще помогне на повече потребители да се възползват от предимствата на интернет.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://vladislavovo.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта WCAG 2.1 (ниво А, ниво АА).

Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на уебсайта на Район „Вл. Варненчик“ са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Приложение 1:

Изискване на стандарта Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация

Частично съответствие

Само отделни елементи на потребителския интерфейс не съдържат алтернативно текстово описание.

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио и видео материали.

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо

Неприложимо

Няма живо видео излъчване.

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието

Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио и видео материали.

Администрацията на Район “Владислав Варненчик” непрекъснато работи за постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: https://vladislavovo.bg – сигнали, както и на имейл адрес: vladislavovo@varna.bg

Процедура по прилагане

Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58 г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в Район “Владислав Варненчик” се прилагат Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали.

Жалби по реда на чл. 58 г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до министъра на електронното управление, на адрес: ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000 или по електронен път на Mail@egov.government.bg

Съгласно чл. 60 а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58 в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление.

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Район “Владислав Варненчик” се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си. Администрацията предвижда мерки за отстраняване на недостъпното съдържание и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

При възникване на затруднения докато работите с https://vladislavovo.bg/ или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Версия 1/2023 г.

!