Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ МАРМОДОМ ООД

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски обект“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4039.56, урбанизирана територия, с площ 2610 кв.м, НТП „За друг вид ползване, комплекс“, находящ се в местност „Голям пясък“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна с възложител „МАРМОДОМ“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 24.05.2022 г.  (публикувано на 23.05.2022 г.).

 

 

 

!