Г-293 21.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІII-16536 „ за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 65 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

293

293-2