Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3 и кв. 4 от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр. Варна, местност „Голям пясък“, гр. Варна и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 20 и придружаващите го план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е преработен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3 и кв. 4 от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр. Варна, местност „Голям пясък“, гр. Варна и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 20 и придружаващите го план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, обнародван в Държавен вестник брой 11 от 06 февруари 2024 г.

На основание чл. 16, ал. 4 от ЗУТ съобщава, че с Решение №5-21 от Протокол №05 от 31.05.2023 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ са приети определените пазарни стойности за имотите, предмет на описания ПУП-ПРЗ.

Планът е изложен в Район „Вл. Варненчик” при Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Район „Вл. Варненчик”.

Извадка от действащи планове

План за регулация

План за регулация и застрояване

 

!