Г-294 21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LII-1030 „за произв. скл. д-ст“ и УПИ LІІІ-1030 „за произв. скл. д-ст“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

294-1

294-2